Què fem

Apropem la cultura als teixits socials de base a través d’articular laboratoris i projectes ciutadans d’innovació oberta.

Objectius

L’associació Bit Lab Cultural és una entitat sense ànim de lucre localitzada al barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona. L’associació està orientada a la realització de projectes d’innovació cultural al territori i amb retorn social.

Bit Lab va néixer a principis de l’any 2017 i està composada per professionals amb més de 10 anys d’experiència provinents del món de la innovació cultural i social, de l’audiovisual i del cinema, de la industria musical, del disseny i de la comunicació.

Els nostres objectius generals són:

Apropar la cultura als teixits socials de base a través de projectes d’innovació.

Implementar projectes culturals interdisciplinaris amb participació ciutadana.

Fomentar la col·laboració entre entitats socials, culturals, prúblico-privades, la universitat i col·lectius artístics.

Apropar la cultura de proximitat a les escoles i equipaments de proximitat, fent especial èmfasi en la connexió amb els col·lectius de base social.

Aprofitar la tecnologia digital i el Internet per a establir nous canals de comunicació per a donar a conèixer la cultura local.

Metodologies

Per a poder co-dissenyar, prototipar i implementar projectes d’innovació cultural i social al territori – de forma co-participada amb les comunitats ciutadanes - , utilitzem tècniques i metodologies provinents del món de la innovació tecnològica i oberta, el disseny centrat en l’usuari i la participació ciutadana. A Bit Lab partim doncs de les següents premisses de recerca-acció:

1.

Ciutats Laboratori

Les ciutats-laboratoris aposten per una recerca i innovació oberta transformativa i sistèmica centrada en el ciutadà. Les ciutats-laboratoris pretenen obrir el nou sistema d’innovació al conjunt de la ciutadania, per a transformar tota la ciutat en un sistema obert i universal d’innovació.

2.

Innovació Oberta i Participativa

Per a poder implementar de manera efectiva els processos d’innovació centrada i dirigida per l’usuari, cal adoptar i dissenyar metodologies adhoc hibridant tècniques provinents del món del design thinking i del UCD (user-centered- design).

Tot seguit apuntem el llistat de metodologies que comunament emprem per a dissenyar entorns d’innovació oberta i centrada en el ciutadà:

3.

Innovació dirigida per l'usuari

El disseny i implementació de projectes d’innovació dirigida per l’usuari han de ser entesos com a processos de RDi complexos per a detectar, idear, experimentar i validar nous sistemes de relació i interacció entre els agents de la societat civil.

Els projectes d’innovació dirigida per l’usuari, acostumen a tenir les següents fases d’implementació:

En totes les fases cal entendre al ciutadà com a subjecte actiu present en totes les fases d’execució del projecte (no només en la validació del mateix com succeeix tradicionalment en projectes de base de tecnològica) i que és el ciutadà qui dirigeix, participa i lidera la presa de decisions des de la fase 0 del projecte.

Comunament emprem el següent llistat de metodologies per a co-dissenyar entorns d'innovació oberta centrada en el ciutadà.

Processos

Les metodologies que adoptem es podrien agrupar en 3 grans processos (Situa / Prototipa / Valida) per a poder caracteritzar i dinamitzar les comunitats d’innovació de manera adient i segons la seva idiosincràsia i la del territori.

A. Situa

La fase de contextualització s’articula a través de processos de co-disseny amb participació comunitària a base d’etnografies i dinàmiques de co-creació amb agents municipals i del barri.

B. Prototipa

Dissenyar un prototip d’innovació relacionat amb els reptes de ciutat presents a la convocatòria i amb un objectiu final d’implementació real en l’ecosistema.

C. Valida

Implementar un pilot al territori amb ciutadania per a poder validar i detectar possibles millores, per a poder realitzar iteracions i que la proposta de solució respongui a les necessitats del ciutadà final.

Activitats

L’Associació Bit Lab Cultual és una entitat sense ànim de lucre que es caracteritza per apropar la cultura als teixits socials de base a través de

Projectes d’innovació cultural per a donar a conèixer ecosistemes de producció cultural cooperativa i feminista.

Tallers de capacitació, formació i alfabetització digital per a agents culturals.

Tallers pedagògics per a escoles i centres formatius a partir de projectes musicals i artístics.

Produccions culturals de base tecnològica per a donar a conèixer als agents socials del territori les possibilitat de la tecnologia digital i el Internet.

Produccions culturals interdisciplinars per a la generació de patrimoni digital cultural.

Els projectes d’innovació acostumen a tenir activitats per fases

Participació

Acció comunitària

Festivals participatius
Dinamització comunitària
Producions culturals

Idea

Disseny d'escenaris

Anàlisi i detecció agents
Exploració recursos
Detecció de requisits i motivació

Prototipa

Disseny de solucions

Disseny de prototips i pilots
Gestió de convocatòries
Disseny de reptes

Experimenta

Disseny de projectes

Implementació dels pilots
Enginyeria de projectes culturals
Mediació i curadoria de projectes